Управление на оборотния капитал


- Анализ на текущите (краткосрочни) активи – пари, продукция, вземания, инвестиции в краткосрочни ценни книжа, разходи за бъдещи периоди

- Анализ на краткосрочните пасиви – задължения по краткосрочни заеми, текущи падежи по дългосрочни заеми, задължения към доставчици, задължения към персонала, задължения по търговски ценни книги, задължения за данъци и осигурителни вноски, получени аванси и приходи за бъдещи периоди, платими лихви

- Анализ на краткосрочните финансовите показатели на компанията: за ликвидност - обща ликвидност (Current Ratio); бърза ликвидност (Quick/Acid Test Ratio); за парична наличност (Cash Ratio); за обращаемост на краткосрочните активи - обращаемост на оборотния капитал (Working Capital Turnover Ratio); обращаемост на продукцията (Inventory Turnover Ratio); обращаемост на вземанията (Receivables Turnover Ratio)

- Анализ на оперативния и платежен цикъл на фирмата и възможностите за тяхното оптимизиране

- Анализ на финансирането на краткосрочния фирмен капитал – банково финансиране, финансиране от други финансови институции, търговско финансиране, финансиране от доставчици, лизинг, финансиране по държавни програми, собствено финансиране

- Управление на парични потоци – постъпления, плащания, кеш бюджети и баланси, краткосрочно заемно финансиране, управление на ликвидни проблеми

- Управление на продукцията – класифициране на продукцията, системи за отчитане на продукцията (Inventory Costing), анализ и техники за управление на продукцията

- Проектиране и въвеждане на системи за контрол и управление на разходите

- Кредитен мениджмънт – проектиране и изграждане на кредитния процес в търговски дружества, определяне на кредитната политика и условията на доставките, кредитни обезпечения, създаване на политики по мониторинг и събиране на вземанията

Литература:

 - Working Capital Management, Lorenzo A. Preve, Virginia Sarria-Allende, 2010

 - Essentials of Working Capital Management, James S. Sagner, 2011

 - Essentials of Corporate Finance, Sixth Edition, Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan, 2008

 - Modern Financial Management, Eight Edition, Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey F. Jaffe, Bradford D. Jordan, 2008

 

Публикация: Текущи активи, текущи пасиви и чист оборотен капитал

Публикация: Оперативен и паричен цикъл на фирмата

Публикация: Краткосрочна финансова политика на фирмата

Публикация: Финансиране на оборотния капитал на фирмата


Обучение: „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ НА ФИРМАТА”

Партньори