Финансова литература

"ИНТЕР АКАУНТ Файненшъл Сървисиз" разполага с широка база от финансова литература, в това число заглавия от следните области:

ФИНАНСИ И ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ:

 1. Finance, Fifth Edition, A. A. Groppelli, Ehsan Nikbakht, 2006
 2. Essentials of Corporate Finance, Sixth Edition, Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan, 2008
 3. Modern Financial Management, Eight Edition, Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey F. Jaffe, Bradford D. Jordan, 2008
 4. Applied Corporate Finance, Third Edition, Aswath Damodaran, 2011
 5. Case Studies in Finance, Sixth Edition, Robert F. Bruner, Kenneth M. Eades, Michael J. Schill, 2010
 6. Analysis for Financial Management, Ninth Edition, Robert C. Higgins, 2009
 7. Financial Statement Analysis and Security Valuation, Fourth Edition, Stephen H. Penman, 2010
 8. The Analysis and Use of Financial Statements, Third Edition, Gerald I. White, Ashwinpaul C. Sondhi, Dov Fried, 2003
 9. Financial Information Analysis, Second Edition, Philip O`Regan, 2006
 10. Business Analysis and Valuation, IFRS Edition, Second Edition, K. Palepu, P. Healy, E. Peek, 2010
 11. Money, Banking and Financial Markets, Global Edition, Third Edition, Stephen G. Cecchetti, Kermit L. Schoenholtz, 2011
 12. Value at Risk, Third Edition, Philippe Jorion, 2007
 13. Analytics at Work, Thomas Davenport, Jeanne Harris, Robert Morison, 2010
 14. Finance and Investment Handbook, Seventh Edition, John Downes, Jordan Goodman, 2007
 15. Корпоративни финанси, Първо издание, Трифон Б. Трифонов, Венелина Г. Трифонова, Силвия Т. Трифонова, 1999
 16. Корпоративни финанси, Второ издание, Г. Петров, Е. Райков, Е. Цанкова, Г. Маринков, И. Костов, М. Главева, Р. Маринова, Р. Борисова, Р. Радев, Т. Петкова, К. Шутилова, 2006
 17. Обща теория на финансите, Надежда Николова, 2006
 18. Финансов анализ, Трето издание, Величко Адамов, Джони Холст, Андрей Захариев, 2006
 19. Финансов инженеринг, Теодор Цанков, 2005
 20. Финансови решения: изследвания и практики, Екип автори, 2009

СЧЕТОВОДСТВО, УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО И МЕНИДЖМЪНТ НА РАЗХОДИТЕ:

 1. Financial Accounting, Fourth Edition, Paul Kimmel, Jerry Weygandt, Donald Kieso, 2007
 2. Financial Accounting, Eleventh Edition, Marian Powers, Belverd Needles, 2012
 3. Management and Cost Accounting, Seventh Edition, Colin Drury, 2008
 4. Managerial Accounting, Fourth Edition, James Jiambalvo, 2010
 5. Modern Cost Management and Analysis, Third Edition, Jae K. Shim and Joel G. Siegel, 2009
 6. Principles of Accounting, Tenth Edition, Belverd Needles, Marian Powers, Susan Crosson, 2008
 7. Accounting Principles, Tenth Edition, Jerry Weygandt, Paul Kimmel, Donald Kieso, 2012
 8. Accounting for Business Studies, Aneirin Sion Owen, 2003
 9. Applying International Financial Reporting Standards, K.Alfredson, K. Leo, R. Picker, J. Loftus, K. Clark, V. Wise, 2009, Wiley
 10. Accounting Handbook, Fifth Edition, Joel G. Siegel, Jae K. Shim, 2010
 11. Oxford Dictionary of Accounting, Third Edition, 2005
 12. Analytics at Work, Thomas Davenport, Jeanne Harris, Robert Morison, 2010
 13. Счетоводство, Седмо издание, Димитър Косев, 2008
 14. Контролинг, Огнян Симеонов, 2004
 15. Управление на разходите на предприятието, Мая Ламбовска, 2006

 ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ:

 1. Essentials of Investments, Seventh Edition, Zvi Bodie, Alex Cane, Alan J. Marcus, 2008
 2. Investments, Tenth Edition, Charles P. Jones, 2007
 3. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Eighth Edition, E. Elton, M. Gruber, S. Brown, W. Goetzmann
 4. Investment Valuation, Third Edition, Aswath Damodaran, 2012
 5. Private Equity as an Asset Class, Guy Fraser-Sampson, 2007
 6. Hedge Hunters, Katherine Burton, 2007
 7. Entrepreneurship, Eighth Edition, Robert Hisrich, Michael Peters, Dean Shepherd, 2010
 8. Business, 9th Edition, W. Pride, R. Hughes, J. Kapoor, 2008 
 9. The Four Pillars of Investing, William J. Bernstein, 2010
 10. Capital Ideas Evolving, Peter L. Bernstein, 2007
 11. Finance and Investment Handbook, Seventh Edition, John Downes, Jordan Goodman, 2007
 12. Real Estate Asset Management, A. Bosak, B. Mayer, H. Vogel, 2007
 13. Real Estate Handbook, Seventh Edition, Jack P. Friedman, Jack C. Harris, Barry A. Diskin, 2009
 14. Инвестиции, Пламен Орешарски, 2009
 15. Инвестиции и инвестиционен мениджмънт: теория и практика, Мирослав Матеев, 2012
 16. Наръчник по инвестиране, Робърт Т. Кийосаки, Шарън Л. Лехтър, 2003
 17. Капиталови пазари, Светлана Александрова, 2005
 18. Правни аспекти на финансовите инструменти, Камелия Касабова, 2007

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА:

 1. The Handbook of Risk Management, Philippe Carrel, 2010
 2. Value at Risk, Third Edition, Philippe Jorion, 2007
 3. Управление на риска, Първо издание, Христо Драганов, 2003

ИКОНОМИКА, ОБЩА ФИНАНСОВА ЛИТЕРАТУРА:

 1. Economics, Sixth Edition, John B. Taylor, Akila Weerapana, 2010
 2. Economics, Fourth Edition, Walter J. Wessels, 2006
 3. Econometrics, Samuel Cameron, 2005
 4. Labor Economics, Fifth Edition, George J. Borjas, 2010
 5. Managerial Economics, Second Edition, William Boyes, 2012
 6. Complete Business Statistics, Seventh Edition, Amir Aczel, Jayavel Sounderpandian, 2009
 7. Price Theory, Eight Edition, Steven E. Landsburg, 2011
 8. Oxford Dictionary of Economics, Second Edition, 2002
 9. Макроикономика, Първо издание, Камен Миркович, 2001
 10. Микроикономика, Трето издание, Трайчо Спасов, Пламен Пашов, 2005
 11. Икономически теории, Катя Бекярова, Боян Велев, Иван Пипев, 2007
 12. Полезност и стойност, Първо издание, Камен Миркович, 2005
 13. Човешкото действие, Трактат по икономика, Четвърто издание, Лудвиг фон Мизес, 2001
 14. Богатството на народите, Адам Смит, 2010, 2006, 1983, 1812
 15. Обща теория на заетостта, лихвата и парите, Джон Мейнард Кейнс, 2001, 1936
 16. Пари, банки, кредит, Четвърто издание, Милети Младенов, 2005
 17. Банки и кредитно посредничество, Първо издание, Пенка Стефанова, 2000
 18. Теория и история на парите и кредита, Йосиф Аврамов, Деян Попов, 2003

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ:

 1. Tax Handbook, Anthony Foreman and Gerald Mowles, 2007
 2. Данъчна система и данъчен контрол в Република България, Трето издание, Бисер Славков, 2001
 3. Облагане на приходите и разходите на фирмите, Ц. Станкулов, Г. Проданов, В. Христов, А. Василева, В. Георгиев, Р. Цанов, 2007
 4. Данък върху добавената стойност-Европейски директиви–Коментар, Г. Проданов, Д. Радонов, М. Дерменджиев, М. Косев, Р. Николов, 2008
 5. Данъци, 2012
 6. Данъци, 2011
 7. Данъци, 2010
 8. Данъчно облагане, 2009
 9. Данъчно облагане, 2008
 10. Данъчно облагане, 2007
 11. Данъци, 2004

Финансови обучения

„ИНТЕР АКАУНТ Файненшъл Сървисиз” разработи поредица от обучения в областта на финансовия мениджмънт. Обученията покриват тематика от следните области на корпоративните финанси и инвестициите:

Основи на корпоративните финанси; Капиталово бюджетиране; Анализ на финансовите отчети; Финансово счетоводство; Управленско счетоводство и контрол на разходите; Управление на оборотния капитал; Кредитен мениджмънт; Данъчно облагане; Инвестиционен мениджмънт

Лектори на обученията са едни от най-добрите специалисти в областта на корпоративните финанси в България.

За повече информация, актуални дати за отворени обучения и запитване за вътрешнофирмено обучение, моля посетете Секция "Финансови обучения".


Финансови публикации и анализи

Предмет, цели и основни принципи на финансовия мениджмънт-I

Предмет, цели и основни принципи на финансовия мениджмънт-II

Предмет, цели и основни принципи на финансовия мениджмънт-III

Стойност на парите във времето (the Value of Money Over Time)

Риск и възвръщаемост (Risk and Return)

Капиталовата структура-общ преглед на решението за финансиране (Capital Structure)

Поведение на фирмите при финансирането (Financing Behavior)

Финансово счетоводство-Анализ на бизнес транзакциите (Business Transaction Analysis)

Релевантни парични потоци в капиталовото бюджетиране

Основни принципи на бюджетирането (Budgeting) 

Бюджетен процес. Видове бюджети. Техники за бюджетиране (Budgeting)

Класификация на фирмените разходи

Just-In-Time система за управление на материалните запаси

Анализът Разходи-Обем-Печалба (Cost-Volume-Profit Analysis)

Анализ на финансовите съотношения във фирмата (Financial Ratios Analysis)

Текущи активи, текущи пасиви и чист оборотен капитал

Оперативен и паричен цикъл на фирмата

Краткосрочна финансова политика на фирмата

Финансиране на оборотния капитал на фирмата

Възвръщаемост и рискове от инвестирането (Returns and Risks from Investing)

Теория на портфолиото (Portfolio Theory)

Изграждане на ефективно инвестиционно портфолио (Portfolio Selection)

Избор на оптимални класове активи (the Asset Allocation Decision)

Класове активи и финансови инструменти (Asset Classes and Financial Instruments)

Инвестиционен мениджмънт–управление на инвестиционно портфолио (Investment Management)


Финансова информация

Инвестор

www.investor.bg

Дневник

www.dnevnik.bg

Ройтерс

www.reuters.com

Блуумбърг

www.bloomberg.com

Dow Jones

www.dowjones.com

The Economist

www.economist.com

Business Week

www.businessweek.com

The Wall Street Journal

www.wsj.com

Европейски фондове

www.eufunds.bg

Национална агенция за приходите

www.nap.bg

Българска народна банка

www.bnb.bg

Комисия за финансов надзор

www.fsc.bg


Нормативна база

Данъчно облагане:

Закон за данък върху добавената стойност
Правилник за прилагане на ЗДДС
Закон за корпоративното подоходно облагане
Закон за акцизите и данъчните складове
Закон за данъците върху доходите на физическите лица
Закон за местните данъци и такси
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Банкова система:

Закон за Българската народна банка
Закон за кредитните институции
Закон за особените залози
Закон за договорите за финансово обезпечение
Закон за ипотечните облигации
Закон за ограничаване на плащанията в брой

Финансови инструменти:

Закон за публичното предлагане на ценни книжа
Закон за пазарите на финансови инструменти
Закон за дейността на колективните инвестциционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране 
Закон за дружествата със специална инвестиционна цел
Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти