Управление на проекти


 - Проектен финансов анализ (Project Financial Analysis)

 - Проектно капиталово бюджетиране (Project Capital Budgeting)

 - Структуриране на проекти

 - Управление на проектно портфолио (Project Portfolio Management)

 - Финансиране на проекти 

 - Управление на проектния риск (Project Risk Management)

 

Литература: 

  • Project Management, a Managerial Approach, Jack R. Meredith, Samuel J. Mantel, Jr., Sixth Edition, 2006, Wiley
  • Ръководство за система от знания за управление на проекти (PMBOK GUIDE), Четвърто издание, 2011, Project Management Institute, Inc.

 

Курс: "ПРАКТИЧЕСКИ КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ"

Партньори