Структуриране и управление на сделки


- Структуриране и планиране на инвестиционния процес, данъчно планиране

- Структуриране, консултиране и управление на сделки с дялови участия в търговски дружества, с ценни книжа, недвижими имоти, търговски предприятия, нематериални активи (интелектуална собственост), лизингови сделки, непарични вноски в капитала на търговски дружества, сделки с вземания

- Привличане на финансиране

- Управление на паричните потоци

Партньори