Оперативна ефективност


 - Създаване на оперативни стратегии

 - Структуриране и управление на бизнес модели:

  • Реинженеринг на бизнес процесите (Business Process Reengineering)

 - Управление на фирмените процеси (Process Management)

 - Управление на капацитета (Capacity Management)

 - Управление на наличностите (Inventory Management)

 - Планиране и управление на ресурсите на предприятието (Resource Planning)

 - Управление на снабдителната верига (Supply Chain Management)

 - Управление на проекти (Project Management)

 - Проучвания и иновации (Research & Development)

 

Литература:

 - Operations Management, Andrew Greasley, 2006, Wiley

 

Обучение: Оперативна ефективност (Operational Efficiency)

Партньори