Осигуряване на финансиране


 - Решения за фирмената капиталова структура - левъридж (Leverage), изчисления за цената на фирмения капитал (WACC), видове финансови инструменти

 - Анализ на инвестиционни проекти (оборотния капитал) и консултиране за възможните начини на финансиране (дялово финансиране; дългово финансиране)

 - Подготовка и емитиране на дялови финансови инструменти – собствен капитал; стартов и частен капитал (Venture Capital and Private Equity); обикновени акции; варанти (Warrants); права със зависима стойност (Contingent Value Rights)

 - Установяване на контакти с финансиращи институции (банки, лизингови компании, микрофинансиращи институции, частни инвеститори, финансиране по държавни програми (фондове на Европейския съюз)

 - Съдействие в процеса на договаряне на финансирането

 - Съдействие при приключване на сделките

 

Анализ: Капиталовата структура-общ преглед на решението за финансиране (Capital Structure)

Публикация: Поведение на фирмите при финансирането (Financing Behavior)

Обучение: Продажби на финансови услуги

Партньори