Финансов анализ


- Анализ на активите и пасивите анализ на оперативните активи и пасиви, анализ на финансовите активи и пасиви

- Анализ на капиталовата структура и ликвидността

- Анализ на приходите и източниците на приходи

- Анализ на  разходите и източниците на разходи

- Анализ на паричните потоци на фирмата

- Анализ на финансовите показатели на фирмата – Показателите за ликвидност и задлъжнялост: Current Ratio; Quick/Acid Test Ratio; Free Cash Flow Ratio. Показателите за обращаемост на активите: Total Asset Turnover Ratio; Working Capital Turnover Ratio; Inventory Turnover Ratio; Receivables Turnover Ratio. Показателите за рентабилност на фирмената дейност: Profit Margin Ratio; Operating Profit Margin Ratio. Показателите за възвръщаемост: Return on Assets; Return on Equity; Return on Investments (The Du Pont Identity )

- Краткосрочно и дългосрочно финансово прогнозиране и планиране

- Изготвяне на стратегии за увеличаване на приходите и рентабилността

- Изготвяне на стратегии за намаляване на разходите

- Анализ на ликвидността и финансовия левъридж, анализ на оперативния левъридж

- Анализи на чувствителността, SWOT анализи

- Анализ на Критичната точка

Литература:

 - Financial Statement Analysis and Security Valuation, Fourth Edition, Stephen H. Penman, 2010

 - The Analysis and Use of Financial Statements, Third Edition, Gerald I. White, Ashwinpaul C. Sondhi, Dov Fried, 2003

 - Financial Information Analysis, Second Edition, Philip O`Regan, 2006

 - Business Analysis and Valuation, IFRS Edition, Second Edition, K. Palepu, P. Healy, E. Peek, 2010

 - Финансов анализ, Трето издание, Величко Адамов, Джони Холст, Андрей Захариев, 2006

 

Публикация: Анализ на финансовите съотношения във фирмата (Financial Ratios Analysis)

Публикация: Финансово счетоводство-Анализ на бизнес транзакциите (Business Transaction Analysis)

Публикация: Предмет, цели и основни принципи на финансовия мениджмънт-I

Публикация: Предмет, цели и основни принципи на финансовия мениджмънт-II

Публикация: Предмет, цели и основни принципи на финансовия мениджмънт-IIIКурс: „ФИНАНСОВ АНАЛИЗ и ФИНАНСОВО ПЛАНИРАНЕ”

Партньори