Управление на фирмените разходи


- Изграждане на системи за управленско счетоводство

- Систематизиране и класифициране на фирмените разходи. Организация на разходите за целите на управленския анализ и контрол

- Изграждане на системи за разпределяне на разходите (Cost Allocation Systems)

- Разходен анализ – анализи „Разходи-Обем-Печалба” (Cost-Volume-Profit Analysis); Анализи на „Критичната точка”; Анализи на чувствителността; Анализ на веригата на стойностите

- Въвеждане на програми за управление и контрол на разходите - система на целевите разходи (Target Costing), система „Кайзен”, Бенчмаркинг, Ре-инженеринг на бизнес процесите, Управление базирано на дейности (Activity-Based Management), Just-in-Time и Lean системи, Corporate Balanced Scorecards, Six Sigma

- Бюджетиране – съставяне на оперативни бюджети, съставяне на финансови бюджети, фиксирани и гъвкави бюджети, бюджетиране базирано на дейности (Activity-Based Budgeting), бюджетиране от нулата, стратегическо бюджетиране

- Дизайн на контролинг системи

- Стратегическо управление на разходите


Литература:

 - Management and Cost Accounting, Seventh Edition, Colin Drury, 2008

 - Managerial Accounting, Fourth Edition, James Jiambalvo, 2010

 - Modern Cost Management and Analysis, Third Edition,Jae K. Shim andJoel G. Siegel, 2009

 - Управление на разходите на предприятието, Мая Ламбовска, 2006

 

Експертен анализ: Класификация на фирмените разходи

Експертен анализ: Just-In-Time система за управление на материалните запаси

Експертен анализ: Анализът Разходи-Обем-Печалба (Cost-Volume-Profit Analysis)

Експертен анализ: Основни принципи на бюджетирането (Budgeting)

Експертен анализ: Бюджетен процес. Видове бюджети. Техники за бюджетиране (Budgeting)

Публикация: Предмет, цели и основни принципи на финансовия мениджмънт-I

Публикация: Предмет, цели и основни принципи на финансовия мениджмънт-II

Публикация: Предмет, цели и основни принципи на финансовия мениджмънт-III

 

Курс: „АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ФИРМЕНИТЕ РАЗХОДИ. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО. ТЕХНИКИ ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ”

Курс: „УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО” - разширена програма

Програма: Курс по бюджетиране

Партньори