Капиталово бюджетиране


- Дисконтови анализи на бъдещи парични потоци – бъдеща стойност, настояща стойност, дефиниране на дисконтови фактори, compounding анализи

- Оценка на релевантните инвестиционни парични потоци - Sunk Costs, Opportunity Costs, Allocated Costs, Side Effects, Net Working Capital, Financing Costs

- Прилагане на методите за оценка на инвестиционни предложения и проекти - Нетна настояща стойност (NPV), Срок на откупуване (Payback period), Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR), Модифицирана вътрешна норма на възвръщаемост (MIRR), Индекс на рентабилността (Profitability Index)

- Съставяне на проформа финансови отчети на инвестициите - проформа Баланси, ОПР, ОПП и ОСК. Амортизационни, данъчни и инфлационни анализи

- Инвестиционни риск анализи

- Конструиране на капиталовата структура на проектите, анализ на среднопретеглената цена на капитала

- Данъчно консултиране на инвестиционния процес

- Стратегически анализ на инвестициите


Литература:

 - Analysis for Financial Management, Ninth Edition, Robert C. Higgins, 2009

 - The Capital Budgeting Decision, Ninth Edition, Harold Bierman, Seymour Smidt, 2006

 - Capital Budgeting: Theory and Practice, Pamela P. Peterson, Frank J. Fabozzi, 2002

 - Applied Corporate Finance, Third Edition, Aswath Damodaran, 2011

 - Case Studies in Finance: Managing for Corporate Value Creation, Sixth Edition, Robert F. Bruner, Kenneth M. Eades, Michael J. Schill, 2010

 

Публикация: Стойност на парите във времето (the Value of Money Over Time)

Публикация: Риск и възвръщаемост (Risk and Return)

Експертен анализ: Релевантни парични потоци в капиталовото бюджетиране

Публикация: Предмет, цели и основни принципи на финансовия мениджмънт-I

Публикация: Предмет, цели и основни принципи на финансовия мениджмънт-II

Публикация: Предмет, цели и основни принципи на финансовия мениджмънт-III

 

Курс: "ПРАКТИКАТА на КАПИТАЛОВОТО БЮДЖЕТИРАНЕ"

Курс: "ПРАКТИЧЕСКИ КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ"

Партньори