Първи национален семинар:

“УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ НА ФИРМАТА. КРЕДИТЕН ПРОЦЕС И КРЕДИТЕН МЕНИДЖМЪНТ. ТЕХНИКИ И ПОХВАТИ ЗА ЛИКВИДНОСТТА И РЕНТАБИЛНОСТТА НА ФИРМАТА”

20 и 21 октомври 2014 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”


Курсът въвежда в управлението на оборотния капитал на фирмата и по-специално на неговите елементи – краткотрайните активи и краткосрочните задължения.

Разкриват се целите при управлението на оборотния капитал и ключовата роля на управлението на оборотния капитал във финансовата функция на фирмата.

Участниците се запознават с анализа на краткотрайните активи и краткосрочните задължения, овладяват се понятия като: чист оборотен капитал, ликвидност и рентабилност на фирмения оборотен капитал.

 

Участниците се обучават в съставянето и анализа на основните финансови коефициенти за оборотния капитал: коефициента за обща ликвидност (Current Ratio); коефициента за бърза ликвидност (Quick/Acid Test Ratio); коефициента за парична ликвидност (Cash Ratio); коефициента за обращаемост на оборотния капитал (Working Capital Turnover Ratio); коефициента за обръщаемост на материалните запаси (Inventory Turnover Ratio); коефициента за обращаемост на вземанията (Receivables Turnover Ratio); коефициента за обращаемост на задълженията (Payables Turnover Ratio). Научават се да прилагатфинансовите коефициенти в управлението на фирмата.

 

Сред останалите теми в курса са:

 - Основните техники за управление на фирмения оборотен капитал

 - Основите на краткосрочното финансово планиране

 - Оперативния цикъл (Operating Cycle) и цикълът на паричните потоци (Cash Cycle)

 - Възможностите за финансиране на оборотния капитал

 - Възможностите за оптимизиране на оперативния цикъл на фирмата

 - Техниките за съставяне и изпълнение на парични бюджети (Cash Budgets)

 

В курса се разглеждат и следните практически теми и инструменти:

 - Управлението на паритес цел усвояване от участниците на техниките за управление на постъпленията във фирмата, управлението и контрола върху плащанията. Разясняват се начините за финансиране на паричен недостиг във фирмата, изясняват се източниците и решенията на проблемите с ликвидността.

 - Управление на материалните запасиразяснява се ключовото значение на управлението на материалните запаси за краткосрочната фирмена рентабилност. Класифицират се видовете материални запаси. Посочва се влиянието на материалните запаси върху печалбата. Участниците се запознават със системите за отчитане и оценка на материалните запаси, анализа на оборота на наличностите и техниките за управление на материалните запаси.

 - Управление на фирмените вземаниякласифицират се видовете фирмени вземания и методите за тяхната оценка и отчитане. Дефинира се кредитната политика като ключов инструмент за управлението на вземанията. На участниците се разясняват компонентите на кредитната политика на фирмата, понятието за оптималната кредитна политика – същност и начини за постигането и. Овладяват се инструменти като: анализа на фирмените вземания, управлението на риска и финансиране на вземанията.

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА НА СЕМИНАРА: Курсът е насочен към всички лица отговорни за вземането на решения и управлението на оборотния капитал на фирмата.


ЛЕКТОР на семинара е г-н ЕВГЕНИ ГОСПОДИНОВ, CMA, CFM - експерт по корпоративни финанси и вътрешнофирмен анализ, преподавател в Нов български университет.

 

Таксите за участие в семинара са в размер на 380 лв. за един участник, 340 лв. за участник при двама и 315 лв. за участник при трима или повече участници (посочените цени са крайни).

Представителите на компании – досегашни участници в семинарите на “ИНТЕР АКАУНТ Файненшъл Сървисиз”, ползват 10 % отстъпка от таксите за участие в семинара.

 

Срокът за регистрация за участие в курса е до 15 октомври 2014 г.

 

Програма - УПРАВЛЕНИЕ на ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ-20-21.10

Представяне на лектора 


Регистрация