Практически семинар:

“АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ФИРМАТА. УМЕНИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ”   

16 и 17 април 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”


Семинарът има за цел да представи основните знания и умения в областта на финансовия анализначинът и методите за съставянето на финансови показатели и съотношения във фирмата и възможността за цялостно управление на финансовите резултати на бизнеса, за постигане на изключителна ефективност, чрез познаването и използването на ключови финансови съотношения.


Ще бъдат разгледани най-често използваните финансови съотношения, ясното описание което те дават за състоянието на бизнеса и възможностите които се откриват от тяхното разчитане и управление.  


Ще бъдат представени основните принципи и техники на финансовото прогнозиране и планиране, в това число прогнозирането и планирането на приходитеразходителиквидносттаамортизациитеданъчните ефекти и критичната точка на дейността на бизнеса. Ще бъдат приведени стратегии за увеличаване на приходите и намаляване на разходите за дейността.


Сред конкретните теми на семинара са:

 - Същността, видовете и целите на АНАЛИЗА на ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

 - Анализа на БАЛАНСА на ФИРМАТА

 - Анализа на АКТИВИТЕ и ПАСИВИТЕ

 - Анализа на КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА и ЛИКВИДНОСТТА на предприятието

 - Анализа на ПРИХОДИТЕ и РАЗХОДИТЕ, анализ на ИЗТОЧНИЦИТЕ на ПРИХОДИ и ИЗТОЧНИЦИТЕ на РАЗХОДИ

 - ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ на ФИРМАТА и АНАЛИЗЪТ на ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ като ЕФЕКТИВЕН УПРАВЛЕНСКИ ИНСТРУМЕНТ

 - ФИНАНСОВОТО ПЛАНИРАНЕ и ПРОГНОЗИРАНЕ на ФИРМЕНАТА ДЕЙНОСТ

 - Краткосрочно и дългосрочно ФИНАНСОВО ПЛАНИРАНЕ

 - Планиране на ПРИХОДИТЕ и РАЗХОДИТЕ на предприятието

 - КРЕДИТНА ПОЛИТИКА и КРЕДИТЕН ПРОЦЕС във фирмата

 - Управление на ЛИКВИДНОСТТА. Роля и ефект от ФИНАНСОВИЯ ЛЕВЪРИДЖ

 - Съставянето на БЪДЕЩИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ


Ще бъдат разяснени и онагледени примери относно съставянето на:

 - Показателите за ликвидност и задлъжнялост - Показател за обща ликвидност (Current Ratio), Показател за бърза ликвидност (Quick/Acid Test Ratio), Показател за парична наличност (Cash Ratio), Показател за разполагаемия паричен поток (Free Cash Flow Ratio)

 - Показателите за обращаемост на активите - Показател за обща обращаемост на активите (Total Asset Turnover Ratio), Показател за обращаемост на оборотния капитал (Working Capital Turnover Ratio), Показател за обращаемост на продукцията (Inventory Turnover Ratio), Показател за обращаемост на вземанията (Receivables Turnover Ratio)

 - Показателите за рентабилност на фирмената дейност - Показател за рентабилност на печалбата (Profit Margin Ratio), Показател за рентабилност на оперативната печалба (Operating Profit Margin Ratio)

 - Показателите за възвръщаемост - Коефициент за възвръщаемост на активите (Return on Assets-ROA), Коефициент за възвръщаемост на собствения капитал (Return on Equity-ROE)

 - Показателите за пазарна стойност и растеж

 - Схемата на Дю Пон (Return on Investments-ROI)


Значително внимание на семинара е отделено на привеждането на примери по темите, на практическите казуси и дискусиите, като ще бъдат разгледани няколко казуса – анализ на финансовите показатели и конкретно анализ на показателите за ликвидност, задлъжнялост и обращаемост на активите на няколко примерни дружества (сектори „Производство”, „Търговия”, „Услуги”).

Ще бъдат проведени дискусии относно необходимостта от вътрешни финансови отчети и управленските възможности от тяхното разчитане и за съвременното значение на финансовото планиране и възможностите, които то открива.

Семинарът е насочен към собствениците, управителите и мениджърите в търговските дружества, финансовите мениджъри и финансови специалисти, финансовите и инвестиционни анализатори, счетоводителите и главните счетоводители, представителите на банкови и небанкови финансови институции.

ЛЕКТОР на семинара е г-н НИКОЛАЙ ВУТОВ – финансов експерт, бизнес консултант и преподавател в катедра „Финанси” на УНСС.

Таксите за участие в семинара са в размер на 370 лв. за един участник, 345 лв. за участник при двама и 330 лв. за участник при трима или повече участници (посочените цени не вкл. ДДС).

Представителите на компании – досегашни участници в семинарите на “ИНТЕР АКАУНТ Файненшъл Сървисиз”, ползват 10 % отстъпка от таксите за участие в семинара!

При регистрация за участие до 28 март 2018 г. се ползва 10 % допълнителна отстъпка!


Регистрация