НИКОЛАЙ ВУТОВ – финансов експерт, бизнес консултант и преподавател в катедра „Финанси” на УНССГ-н НИКОЛАЙ ВУТОВ е финансов експерт с 15-годишен професионален опит във финансовото управление и анализа на български фирми и предприятия.

Г-н ВУТОВ притежава диплома - Магистър „Контрол и анализ на фирмената дейност” – Стопанска академия „Д.А.Ценов”, със специализация „Управленски бизнес анализ”.

От 2007 г. до днес, г-н ВУТОВ е преподавател в УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО, катедра „Финанси”.

В своята професионална кариера г-н Вутов е работил с предприятия от разнообразни сектори на българската икономика. Заемал е различни позиции в няколко компании, между които „Пластхим” ЕАД, „Пром Комерс”,Инвестиционен холдинг „Корпорация Развитие”, „Интрансмаш инженеринг” АД, „Вазов институт”, като компетенциите му са в областта на:

управлението на фирмата, финансовия анализ и контрол, разработването на модели за финансови анализи, контрола и анализа на финансовите потоци, анализ и оценка на инвестиционни обекти и проекти, разработването на системи за управление, контролинг системи и информационни сиситеми за оперативен анализ, управлението на взаимооношенията с държавни и финансови институции.

В своя професионален опит като финансов експерт г-н ВУТОВ е консултирал или управлявал проекти свързани с:

Разработване на финансови анализи за инвестиционни обекти и проекти, разработване на финансово-икономически обосновки и разработване на иновационни продукти в икономиката и финансите, разработване на анализи на финансовото състояние на търговски дружества, изготвяне на финансови анализи и предоставяне на консултантски услуги по проекти по ОП „Регионално развитие” и ОП „Административен капацитет”, изработване на финансови анализи и анализи „разходи-ползи” на инвестиционни проекти, финансово консултиране на проекти в областта на водната инфраструктура, разработване на финансови анализи и стратегии за развитие търговски дружества, икономически анализи, проектиране, планиране, контрол на икономически показатели на търговски дружества, разработване на системи за анализ и управление на финансовите показатели на търговски дружества, разработване на системи за управление и контролинг системи.

В момента г-н Вутов успешно управлява собствена консултантска компания, занимаваща се с изследвания в икономиката, разработване на анализи, стратегии за развитие, финансови анализи, иновации в различни области на науката и техниката, разработване и управление на проекти финансирани от Фондовете на Европейския съюз.


ЕВГЕНИ ГОСПОДИНОВ, CMA, CFM, MBA - експерт по корпоративни финанси и вътрешнофирмен анализЕвгени Господинов е експерт по корпоративни финанси и вътрешнофирмен анализ с повече от 15 години опит в мултинационални и български компании и отрасли (машиностроене, горива, бързооборотни стоки).

Г-н Господинов притежава степен „Магистър по икономика” от Университета за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София, диплома - след висше образование (postgraduate diploma) – „Маркетинг и мениджмънт” от Средиземноморския Агрономически Институт (MAICh) в Хания, Гърция и „Магистър бизнес администрация” (MBA) от Case Western Reserve University (CWRU) в Кливланд, Охайо, САЩ. 

Притежава Висша Диплома по Счетоводство и Бизнес (Advanced Diploma in Accounting and Business) от Асоциацията на Дипломираните Експерт Счетоводители на Обединеното Кралство (АССА).

От 2003 г. Евгени Господинов е дипломиран „Експерт по управленско счетоводство” (СМА) с допълнителна квалификация по „Финансов мениджмънт” (CFM) през 2004 г. от Института за управленско счетоводство (IMA) на САЩ.

През своята професионална кариера г-н Господинов е заемал позиции с нарастваща степен на отговорност и обхват на всички аспекти на вътрешнофирмения анализ, управление на оборотния капитал, бюджетиране, целеполагане и управление на представянето, вътрешен контрол, изграждане и подобрение на процесите, оценка на инвестиции, корпоративно финансиране. Сред тях са: финансов анализатор в Дженерал Електрик (GE) Унгария, където успешно защищава Зелен Пояс за Шест Сигми (Six Sigma) управление на процесите, експерт финанси в Айгер Инженеринг, мениджър бюджетиране и вътрешнофирмена отчетност в Ромпетрол България, финансов директор в Престиж 96 и Подемкран.

Евгени Господинов е ръководил успешни проекти за ценообразуване, бизнес интелиджънс, статистическо управление на запасите, управление на производствен капацитет, внедряване на бизнес информационна система.

Евгени Господинов е преподавал дисциплините „Управленски финанси” и „Количествени методи в управлението” в Училище по мениджмънт на Нов български университет.

Г-н Господинов води курсовете на „ИНТЕР АКАУНТ Файненшъл Сървисиз” - „Анализ и контрол на фирмените разходи. Системи за управленско счетоводство. Техники за бюджетиране” и „Управление на оборотния капитал на фирмата”.


РАДОСЛАВ НЕДЯЛКОВ – експерт корпоративни финансиРадослав НЕДЯЛКОВ е Магистър „Стопанско управление” - Стопански Факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, с допълнителни специализации по: Корпоративни финанси - Лондон, 2000 г. и Финансов мениджмънт - Париж, 2001 г.

Г-н Недялков e финансов експерт и инвестиционен консултант с 15-годишен професионален опит в стратегическото и финансовото управление на български и международни компании.

Започва кариерата си като Младши одитор в консултантска и одиторска компания АФА, като от 1998 до 2004 година последователно заема позициите: Финансов Мениджър на EPIC България, дъщерна компания на EPIC Виена, Управител на Инвестиционно Дружество “Надежда”, Главен Финансов Директор на Gatcombe Park Venture Capital, London, Управляващ мениджър за България на Ексел Асошиейтс – Pizza Hut Franchisee в България. От 2007 г. до днес е Управляващ съдружник в консултанска компания АСФА.

В своята професионална кариера г-н Недялков е консултирал и провел обучения по Финансов мениджмънт на служителите от компании като: МТЕЛ, Кавен Орбико, Хлебозаводи Корн, Тандем В, Wondergroup, Райкомерс, Балканстрой, Феър Плей Интернешънъл, Овергаз Инк, Еasy Asset Management, Промобил, UNDP България, Насърчителна Банка, ОББ.

От 1997 г. до 2015 г. заема позицията Старши Асистент по Корпоративни финанси в Стопанския Факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Лектор е по Дългосрочно финансиране  и Икономическата добавена стойност (EVA) -  Международен банков институт.

Г-н Недялков регулярно провежда курсове и обучения по тематиката: Бюджетиране, Финансов Мениджмънт, Финансов Анализ, Финанси за ръководители, Стратегически мениджмънт.


ПЕТКО ВЪЛКОВ - Изпълнителен директор на Конкорд Асет Мениджмънт, преподавател – фондови пазари и корпоративно управление в УНСС, член на УС на БАУДД-р Петко Вълков притежава повече от 10 години опит в областта на капиталовите пазари и инвестиционното банкиране. Той притежава докторска степен по икономика от Университета за Национално и Световно Стопанство, където чете лекции в областта на фондовите пазари и корпоративното управление.

Д-р Вълков е Изпълнителен директор на управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, което е лицензирано през 2005 г. Дружеството управлява девет договорни фондове и портфейли на индивидуални и институционални инвеститори. Д-р Вълков притежава сертификати за инвестиционен консултант и брокер на ценни книжа, издадени от Комисия за финансов надзор. Той притежава и сертификат за оценител на финансови инструменти и финансови предприятия, издаден от Агенция за приватизация.

Д-р Вълков е член на Съвета на директорите на Българската асоциация на управляващите дружества в България.

Д-р Вълков е бил гост-лектор в Институт за следдипломна квалификация към УНСС, Нов Български Университет, Американски университет в България.

Д-р Вълков има редица публикации в областта на капиталовите пазари, корпоративното управление и световната икономика.

В професионалния си опит д-р Вълков е участвал в структурирането и управлението на управляващи дружества, инвестиционни посредници, дружества със специална инвестиционна цел. Участвал е като мениджър в първични и вторични публични предлагания на акции и облигации.


РОСИЦА ЙОРДАНОВА – практикуващ Главен счетоводител и Ръководител на финансов отдел, лектор по дисциплините: Счетоводство, Управленско счетоводство и Финансов мениджмънтГ-жа РОСИЦА ЙОРДАНОВА е Главен счетоводител и Ръководител Финансов отдел с 9-годишен професионален опит в сферата на счетоводството и одита. Притежава диплома - Магистър „Счетоводство и контрол” – Икономически Университет гр. Варна. Придобива членство към Асоциацията на сертифицираните счетоводителите във Великобритания (АССА).

От 2007 до 2011 г., г-жа ЙОРДАНОВА е преподавател в Икономически Университет гр. Варна, в катедра „Счетоводство и контрол”, от 2011 г. – работи в сферата на одита, след което през 2012 година става Главен счетоводител и продължава своята кариера на тази позиция.

В своята професионална кариера г-жа ЙОРДАНОВА е водила лекции по МВА програми по счетоводни дисциплини и финансов мениджмънт на английски език. Участвала е в семинар, като лектор по МСС, организиран от Икономически Университет Варна. Има участия в конференции по счетоводство с теми свързани с отчитането на приходите. Участвала е в разработката на помощни материали и сборници със задачи по счетоводство.

Компетенциите ѝ са в областите на бюджетното счетоводство, финансовото счетоводство, анализа на финансови отчети, данъчните казуси и др.

Като Главен счетоводител и ръководител Финансов отдел, г-жа Росица Йорданова е участвала в разработването на проекти по различни оперативни програми финансирани от Фондовете на Европейския съюз. Г-жа ЙОРДАНОВА води курсовете на „ИНТЕР АКАУНТ Файненшъл Сървисиз” по Финансово счетоводство.


ГЕРГАНА МИХАЙЛОВА – Контрольор по качество към Съвета за контрол на качеството върху одиторските услуги към ИДЕСГЕРГАНА МИХАЙЛОВА е регистриран одитор с повече от 13 години професионален опит в сферата на счетоводството и одита. От 2008 г. е дипломиран експерт–счетоводител, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС).

Г-жа МИХАЙЛОВА е Магистър по счетоводство и контрол с диплома от  Университета за национално и световно стопанство.  Притежава сертификат за Вътрешен одитор в публичния сектор от Министерството на финансите и сертификат за Независим оценител на търговски предприятия и вземания към Камарата на независимите оценители. През 2015 г. придобива професионална квалификация „Учител“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

ГЕРГАНА МИХАЙЛОВА започва професионалната си кариера като счетоводител и одит мениджър. От 2008 г. до настоящия момент е Старши одит мениджър и Ръководител на Комитет Международни одиторски стандарти в международна одиторска компания.

От 2013 г. до днес г-жа МИХАЙЛОВА е Контрольор по качество към Съвета за контрол на качеството върху одиторските услуги към Института на дипломираните експерт счетоводители. Съставител е на казуси за изпити за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител при ИДЕС.

ГЕРГАНА МИХАЙЛОВА регулярно провежда обучения в сферата на счетоводството, одита, данъците и финансовия контрол.

Сред областите на експертиза на ГЕРГАНА МИХАЙЛОВА са: Международните счетоводни стандарти/Международни стандарти за финансово отчитане, Международни одиторски стандарти, счетоводно и данъчно законодателство. Притежава богат опит в следните сфери: добивна индустрия, енергетика, нефт и газ, недвижими имоти, холдингови структури, селско стопансто, търговия, производство, услуги.


доц. д-р БОЙКА БРЕЗОЕВА - д.е.с., регистриран одитор, преподавател към катедра “Счетоводство и анализ” в УНССБОЙКА НИКОЛОВА БРЕЗОЕВА е преподавател с дългогодишен опит към катедра “Счетоводство и  анализ” в УНСС, София,  доцент и д-р по икономика.  

Дипломиран експерт-счетоводител и член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)  от 1999 г., регистриран одитор.  

През 2001 г. е сертифицирана за лектор по Международни счетоводни стандарти от проект “Капиталови пазари” към Американската асоциация за международно развитие. Била  е лектор на много курсове за обучение на счетоводители и одитори по Международните стандарти за финансово отчитане.

От 2002 г. досега е водила курсове по МСС/МСФО като лектор към ИДЕС,  Международен банков институт, Института за следдипломна квалификация  към УНСС,  Българската стопанска камара, Националната агенция по приходите и др.

Член е на редакционната колегия на сп. “Счетоводна политика”. Автор е на над 100  публикации на счетоводни теми, повечето в областта  на финансовите  инструменти и коментари на МСС/МСФО.  


ЦВЕТАНА ЯНКОВА – държавен експерт в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология”, ЦУ на НАПГ-жа ЦВЕТАНА ЯНКОВА е икономист по образование. Притежава образователно-квалификационна степен „магистър” от Университета за национално и световно стопанство, специалност „Счетоводство и контрол”.

Наскоро след дипломирането си, през 1993 г. започва работа в данъчната администрация, понастоящем Национална агенция за приходите, като от 1998 г. до настоящия момент е методолог по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане.


ИВАН АНТОНОВ - главен юрисконсулт в дирекция „СИДДО“ в Централно управление на НАПИВАН АНТОНОВ е главен юрисконсулт в дирекция „СИДДО“ в Централно управление на Национална агенция за приходите. 

Иван Антонов е завършил Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

От 2005 г. работи в дирекция „СИДДО“ в Централно управление на НАП в областта на международното данъчно облагане.

Участва в преговорите за сключване на нови Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане.

Лектор е на семинари относно Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане. Участва в различни работни групи и проекти на ЕС в сферата на международното административно сътрудничество и обмен на информация.