„УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТНИЯ КАПИТАЛ НА ФИРМАТА. КРЕДИТЕН ПРОЦЕС И КРЕДИТЕН МЕНИДЖМЪНТ. ТЕХНИКИ И ПОХВАТИ ЗА ЛИКВИДНОСТТА И РЕНТАБИЛНОСТТА НА ФИРМАТА”

Курсът въвежда в управлението на оборотния капитал на фирмата и по-специално на неговите елементи – краткотрайните активи и краткосрочните задължения.

Разкриват се целите при управлението на оборотния капитал и ключовата роля на управлението на оборотния капитал във финансовата функция на фирмата.

Участниците се запознават с анализа на краткотрайните активи и краткосрочните задължения, овладяват се понятия като: чист оборотен капитал, ликвидност и рентабилност на фирмения оборотен капитал.

 

Участниците се обучават в съставянето и анализа на основните финансови коефициенти за оборотния капиталкоефициента за обща ликвидност (Current Ratio); коефициента за бърза ликвидност (Quick/Acid Test Ratio); коефициента за парична ликвидност (Cash Ratio); коефициента за обращаемост на оборотния капитал (Working Capital Turnover Ratio); коефициента за обръщаемост на материалните запаси (Inventory Turnover Ratio); коефициента за обращаемост на вземанията (Receivables Turnover Ratio); коефициента за обращаемост на задълженията (Payables Turnover Ratio). Научават се да прилагат финансовите коефициенти в управлението на фирмата.

 

Сред останалите теми в курса са:

 - Основните техники за управление на фирмения оборотен капитал

 - Основите на краткосрочното финансово планиране

 - Оперативния цикъл (Operating Cycle) и цикълът на паричните потоци (Cash Cycle)

 - Възможностите за финансиране на оборотния капитал

 - Възможностите за оптимизиране на оперативния цикъл на фирмата

 - Техниките за съставяне и изпълнение на парични бюджети (Cash Budgets)

 

В курса се разглеждат и следните практически теми и инструменти:

 - Управлението на парите – с цел усвояване от участниците на техниките за управление на постъпленията във фирмата, управлението и контрола върху плащанията. Разясняват се начините за финансиране на паричен недостиг във фирмата, изясняват се източниците и решенията на проблемите с ликвидността.

 - Управление на материалните запаси – разяснява се ключовото значение на управлението на материалните запаси за краткосрочната фирмена рентабилност. Класифицират се видовете материални запаси. Посочва се влиянието на материалните запаси върху печалбата. Участниците се запознават със системите за отчитане и оценка на материалните запаси, анализа на оборота на наличностите и техниките за управление на материалните запаси.

 - Управление на фирмените вземания – класифицират се видовете фирмени вземания и методите за тяхната оценка и отчитане. Дефинира се кредитната политика като ключов инструмент за управлението на вземанията. На участниците се разясняват компонентите на кредитната политика на фирмата, понятието за оптималната кредитна политика – същност и начини за постигането и. Овладяват се инструменти като: анализа на фирмените вземания, управлението на риска и финансиране на вземанията.

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА НА СЕМИНАРА: 

Курсът е насочен към всички лица отговорни за вземането на решения и управлението на оборотния капитал на фирмата, сред които могат да бъдат:

Управителите (мениджърите) и изпълнителните директори на фирмата

Финансовите специалисти

Финансовите мениджъри

Кредитните контролери и кредитните специалисти

Лицата заети във функция „Снабдяване”

- Счетоводителите и главните счетоводители


Програма - УПРАВЛЕНИЕ на ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ на ФИРМАТА

Практически курс:

“УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ”

23 и 24 ноември 2017 г., гр. София, х-л „Будапеща”


Курсът разглежда в цялост същността и техниките за управление на паричните потоци във фирмата. Разкрива се ключовото значение на паричните потоци за състоятелността на фирмата и кои са основните видове парични потоци. Участниците се научават да разчитат и интерпретират отчета за паричните потоци на всяка една фирма.

Централна тема в курса е съставянето на паричните бюджети на фирмата (Cash Budgets). Участниците овладяват техниките за съставяне на парични бюджети, научават се да контролират постъпленията, плащанията и паричния баланс на фирмата. Тези техники са ключови за осигуряването на платежоспособността и рентабилността на фирмата.


Прочети

Практически курс:

“УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ НА ФИРМАТА. КРЕДИТЕН ПРОЦЕС И КРЕДИТЕН МЕНИДЖМЪНТ. ТЕХНИКИ И ПОХВАТИ ЗА ЛИКВИДНОСТТА И РЕНТАБИЛНОСТТА НА ФИРМАТА”

29 и 30 май 2017 г., гр. София, х-л „Будапеща”


Курсът въвежда в управлението на оборотния капитал на фирмата и по-специално на неговите елементи – краткотрайните активи и краткосрочните задължения.

Разкриват се целите при управлението на оборотния капитал и ключовата роля на управлението на оборотния капитал във финансовата функция на фирмата.

Участниците се запознават с анализа на краткотрайните активи и краткосрочните задължения, овладяват се понятия като: чист оборотен капитал, ликвидност и рентабилност на фирмения оборотен капитал.


Прочети

Практически курс:

“УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ НА ФИРМАТА. КРЕДИТЕН ПРОЦЕС И КРЕДИТЕН МЕНИДЖМЪНТ. ТЕХНИКИ И ПОХВАТИ ЗА ЛИКВИДНОСТТА И РЕНТАБИЛНОСТТА НА ФИРМАТА”

29 и 30 септември 2016 г., гр. София, х-л „Arena di Serdica”


Курсът въвежда в управлението на оборотния капитал на фирмата и по-специално на неговите елементи – краткотрайните активи и краткосрочните задължения.

Разкриват се целите при управлението на оборотния капитал и ключовата роля на управлението на оборотния капитал във финансовата функция на фирмата.

Участниците се запознават с анализа на краткотрайните активи и краткосрочните задължения, овладяват се понятия като: чист оборотен капитал, ликвидност и рентабилност на фирмения оборотен капитал.


Прочети

Втори Национален Семинар:

“УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ НА ФИРМАТА. КРЕДИТЕН ПРОЦЕС И КРЕДИТЕН МЕНИДЖМЪНТ. ТЕХНИКИ И ПОХВАТИ ЗА ЛИКВИДНОСТТА И РЕНТАБИЛНОСТТА НА ФИРМАТА”

14 и 15 март 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”


Курсът въвежда в управлението на оборотния капитал на фирмата и по-специално на неговите елементи – краткотрайните активи и краткосрочните задължения.

Разкриват се целите при управлението на оборотния капитал и ключовата роля на управлението на оборотния капитал във финансовата функция на фирмата.

Участниците се запознават с анализа на краткотрайните активи и краткосрочните задължения, овладяват се понятия като: чист оборотен капитал, ликвидност и рентабилност на фирмения оборотен капитал.


Прочети

Първи национален семинар:

“УПРАВЛЕНИЕ НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ НА ФИРМАТА. КРЕДИТЕН ПРОЦЕС И КРЕДИТЕН МЕНИДЖМЪНТ. ТЕХНИКИ И ПОХВАТИ ЗА ЛИКВИДНОСТТА И РЕНТАБИЛНОСТТА НА ФИРМАТА”

20 и 21 октомври 2014 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”


Курсът въвежда в управлението на оборотния капитал на фирмата и по-специално на неговите елементи – краткотрайните активи и краткосрочните задължения.

Разкриват се целите при управлението на оборотния капитал и ключовата роля на управлението на оборотния капитал във финансовата функция на фирмата.

Участниците се запознават с анализа на краткотрайните активи и краткосрочните задължения, овладяват се понятия като: чист оборотен капитал, ликвидност и рентабилност на фирмения оборотен капитал.


Прочети