„ПРАКТИКАТА НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ МЕНИДЖМЪНТ”

 ПРОГРАМА НА КУРСА:

Тема 1 - СЪЩНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ МЕНИДЖМЪНТцели, процеси и основни инструменти:

 • Инвестиционни цели
 • Възвръщаемост и риск. The risk/return trade off. Справяне с несигурността
 • Структуриране на инвестиционния процесинвестиционен анализ и портфолио мениджмънт

 

Тема 2 - ИНВЕСТИЦИОННИ АЛТЕРНАТИВИкласове активи и финансови инструменти:

 • Акцииобикновени и привилигировани
 • Облигации
 • Държавни ценни книжа
 • Права и варанти
 • Инструменти на паричния пазар
 • Деривативни инструментифючърси и опции
 • Дялове на предприятия за колективно инвестиранедоговорни фондове, дружества със специална инвестиционна цел, инвестиционни дружества от затворен тип
 • Реални активинедвижими имоти, ценни метали, борсово търгувани суровини

 

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА КАЗУС ПО ТЕМА 2

 

Тема 3 - СЪРЦЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ МЕНИДЖМЪНТ – ТЕОРИЯТА НА ПОРТФЕЙЛА:

 • Възвръщаемост и риск – общ поглед. Възвръщаемостизмерване и елементи на възвръщаемостта. Важност. Рискизточници на риск и видове риск. Измерване на риска. Управление на риска
 • Възвръщаемост и риск на портфейлапринципа на диверсификацията, коефициенти на корелация, ефект от ковариацията
 • Изграждане на оптимално инвестиционно портфолио – идентифициране на оптимални комбинации на възвръщаемост и риск, избор на оптимален микс от рискови активи, оптимален избор на класове активи, ефект от диверсификацията върху риска

 

Тема 4 - МЕТОДИ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН АНАЛИЗ:

 • Пазарен анализглобалната перспектива. Оценки на състоянието на икономиката. Прогнози. Оценка на бизнес цикъла
 • Секторни анализи
 • Корпоративни анализифундаментален анализ, анализ на финансовите отчети, анализ на рентабилността (ROE, ROA), прогнози за приходите
 • Технически анализ

 

ДИСКУСИЯ ПО ТЕМА 4

 

Тема 5 - ИНВЕСТИЦИОНЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РАЗЛИЧНИТЕ КЛАСОВЕ АКТИВИ:

 • Анализи и оценка на акции
 • Анализи и оценка на облигации
 • Анализи на деривативни инструменти
 • Анализи и оценка на реални активи

 

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА КАЗУС ПО ТЕМА 5

 

Тема 6 - ИНВЕСТИЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ:

 • Портфолио мениджмънта като процес
 • Избор на инвестиционна политикаинвестиционни цели, предпочитания и ограничения
 • Прогнозни оценки за икономиката и капиталовия пазар
 • Създаване и прилагане на инвестиционни стратегии
 • Данъци, инфлация и инвестиционни стратегии
 • Избор на класове активи, наблюдение и оптимизиране на инвестиционното портфолио
 • Наблюдение на състоянието на икономиката и ребалансиране на портфолиото
 • Оценка на рентабилността на инвестиционното портфолио
 • Активен инвестиционен мениджмънт

 

ДИСКУСИЯ ПО ТЕМА 6

Практически курс:

„ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ и ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ”

29 и 30 януари 2018 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”


Курсът е изцяло с практически ориентиран. В него са включени всички базови точки от минималното количество знания, необходими за разбиране и умело прилагане, в реални условия, на разнообразните професионални стратегии, тактики и техники за успешно инвестиране и спекулиране на глобалните финансови пазари.

В курса се представят най-характерните особености на инвестиционната инфраструктура, нейната достъпност и цена. Засегнати са чисто практически елементи, чрез които потенциалният инвеститор ще може да се ориентира в морето от съществуващи индивидуални и колективни възможности и как да ги ползва, в съответствие на своя собствен стил, цели и темперамент. 

Включваме в тематиката и някои актуални елементи от спекулативния пазар, като криптовалутите, алгоритмичните системи за търговия и ефектите от HFT.


Прочети

Първи Национален семинар:

„ПРАКТИКАТА на ИНВЕСТИЦИОННИЯ МЕНИДЖМЪНТ”

22 и 23 юни 2015 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”


Семинарът въвежда в дисциплината на инвестиционния мениджмънт като програмата е базирана на модерните достижения на американската инвестиционна теория и практика.

Курсът позволява на участниците да усвоят структурата на инвестиционния процес, да развият умения за вземане на добри инвестиционни решения и да се справят успешно със сложните проблеми съпътстващи инвестирането.

Разкрива се същността на инвестиционния мениджмънт с неговите цели, процеси и основни инструменти. Участниците получават знания за основните фази на инвестиционния процесинвестиционния анализ и портфолио мениджмънта.


Прочети