ОСНОВИ НА КОРПОРАТИВНИТЕ ФИНАНСИ. МЕТОДИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОРПОРАТИВНА СТОЙНОСТ. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ


ПРЕДСТАВЯНЕ на КУРСА:

Семинарът е предназначен за неспециалисти в областта на корпоративните финанси, имащи интереси към изучаването на основните принципи, умения и инструменти на финансовия мениджмънт.

 

Обучението има за цел да въведе участниците в областта на корпоративните финанси, за да ги запознае със средата в която се развива финансовия мениджмънт и с основните понятия на финансовото управление. Целта е участниците да получат цялостна представа за основните елементи на финансовия мениджмънт и да усвоят ключовите техники и инструменти за създаване на корпоративна стойност.

Семинарът е насочен към разбиране на основните функции на бизнеса и подобряването им до степен на изключително добри резултати.

 

В програмата на семинара ще бъдат разгледани темите:

-          Цели и задачи на финансовия мениджмънт

-          Същност и практическо приложение на основните финансови принципи

-          Корпоративни финанси, инвестиции, финансови институции и международни финанси

-          Връзка на корпоративните финанси с мениджмънта, маркетинга и счетоводството

-          Финансови отчети и парични потоци на фирмата

-          Капиталова структура на фирмата. Левъридж. Методи за привличане на фирмено финансиране

-          Цена на фирмения капитал - заемен, привлечен и собствен капитал

-          Риск и възвръщаемост. Управление на риска при вземането на инвестиционни решения

-          Стойност на парите във времето и оценяване на бъдещи парични потоци

-          Капиталово бюджетиране. Методи за вземане на инвестиционни решения

-          Управление на оборотния капитал на фирмата

-          Управление на парите, управление на продукцията, управление на вземанията

-          Кредитна политика и кредитен процес във фирмата

-          Финансов анализ и финансово планиране

-          Анализ на финансовите съотношения

 

След завършването на курса участниците следва да:

-          Познават целите и задачите на финансовия мениджмънт

-          Познават същността и практическото приложение на основните финансови принципи

-          Разбират влиянието на микро и макроикономическите фактори върху корпоративните финанси

-          Познават основни термини в корпоративните финанси

-          Познават видовете финансови отчети на фирмата и техните съставни части

-          Разбират паричните потоци на фирмата и релевантността им при финансовия анализ и вземането на финансови решения

-          Владеят техниките на финансовия анализ и финансовото планиране

-          Познават анализа на финансовите съотношения като ефективен управленски инструмент

-          Разбират ключовия характер на капиталовата структура на фирмата

-          Владеят финансовия левъридж

-          Познават методите за привличане на фирмено финансиране

-          Умеят да управляват парите, продукцията и вземанията на фирмата

-          Владеят кредитната политика и кредитния процес на фирмата

-          Познават концепцията за риска и възвръщаемоста

-          Познават концепцията за стойността на парите във времето. Оценяват бъдещи парични потоци

-          Разбират капиталовото бюджетиране като основна дейност във фирмата

-          Познават методите на капиталовото бюджетиране - Нетна настояща стойност (NPV), Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR), Срок на откупуване

-          Умеят да управляват риска при вземането на инвестиционни решения

 

В семинара са включени множество примери, дискусии, упражнения и разглеждане на казуси. Предвидена е възможност за дискутиране и решаване на конкретно поставени от участниците проблеми по различните теми на семинара.

 

Програма-ОСНОВИ на КОРПОРАТИВНИТЕ ФИНАНСИ

Курс на тема:

“ПРАКТИЧЕСКИ КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ”

16 и 17 ноември 2017 г., гр. София, х-л “Будапеща”


Курсът представя дисциплината корпоративни финанси от гледна точка на нейното практическо приложение. Участниците се научават да работят с разнообразни инструменти за финансовото управление на фирмата и за създаването на печалба и стойност. Овладяват вземането на инвестиционни решения и успешното управление на инвестициите.

Разглеждаме начините за финансиране на фирмената дейност и коя е ефективната капиталова структура на фирмата. Сериозно внимание обръщаме на финансовото прогнозиране и планиране и управлението на най-важните финансови съотношения в компаниите.

Акцентираме върху важността на управлението на финансовия риск във фирмата и начините за хеджиране на риска. Представяме основите на финансовия инженеринг. Участниците се научават как да финансират и извършват сливания и придобивания.


Прочети

Практически курс:

"ФИНАНСИ за МЕНИДЖЪРИ"

14 и 15 април 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”


Семинарът снабдява мениджърите с ключовите принципи и техники на финансовото управление. Цели се надграждане на мениджърските умения на участниците чрез интерактивно обучение с използването на много примери.

Разглеждат се ключови инструменти на финансовия мениджмънт, като анализът на финансовите отчети, управлението чрез финансови съотношения, техниките за бюджетиране, използването на левъриджа, начините за привличането на фирмено финансиране, системите за управление на фирмения риск и много други.


Прочети

Първи национален семинар:

“ОСНОВИ НА КОРПОРАТИВНИТЕ ФИНАНСИ. МЕТОДИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОРПОРАТИВНА СТОЙНОСТ. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ”

27 и 28 януари 2014 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”


Обучението има за цел да въведе участниците в областта на корпоративните финанси, да ги запознае със средата в която се развива финансовия мениджмънт и с основните понятия на финансовото управление. Целта е участниците да получат цялостна представа за основните елементи на финансовия мениджмънт и да усвоят ключовите техники и инструменти за създаване на корпоративна стойност.

Семинарът е насочен към разбиране на основните функции на бизнеса и подобряването им до степен на изключително добри резултати.


Прочети