„ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО”

(FINANCIAL ACCOUNTING)

 ПРОГРАМА НА КУРСА:

Тема 1 - СЪЩНОСТ, МЕТОДИ И ЦЕЛИ НА ФИНАНСОВОТО СЧЕТОВОДСТВО:

 • Фирмата, финансовата информация и финансовата отчетност
 • Форми на бизнес организации
 • Цели на корпорацията и основни бизнес дейности: емитиране на капитал, инвестиране, оперативна дейност
 • Счетоводството като информационна система
 • Финансово счетоводство и управленско счетоводство
 • Основни счетоводни принципи
 • Функции на информацията от финансовите отчети на фирмата. Основни потребители на финансова информация

 

Тема 2 - ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ФИРМАТА. ВИДОВЕ, СЪДЪРЖАНИЕ И ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:

 • Баланс на фирмата
 • Отчет за приходите и разходите (ОПР)
 • Отчет за паричните потоци (ОПП)
 • Отчет за собствения капитал (ОСК)
 • Приложение към отчетите
 • Взаимната връзка и влияние между отчетите

 

Тема 3 - ОТЧИТАНЕ И АНАЛИЗ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ НА ФИРМАТА:

 • Отчитане на дълготрайните материални активи. Придобиване на активи, финансиране, подобрения, амортизации и отписване. Земи, сгради, машини и оборудване
 • Дълготрайни нематериални активи. Продукти от развойна дейност, патенти,  търговски марки и търговски наименования, франчайзи и лицензии, ноу-хау, търговска репутация. Отчитане и амортизации
 • Анализ на дълготрайните активи:
 • Цел на анализа
 • Показател за обращаемост на активите (Asset Turnover Ratio)
 • Показател за възвръщаемост на активите (Return on Assets-ROA)

 

ПРИВЕЖДАНЕ НА ПРИМЕРИ ПО ТЕМА 3 И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА КАЗУСИ


Тема 4 - ОТЧИТАНЕ И АНАЛИЗ НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ И КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ:

 • Текущи пасиви, видове. Отчитане на текущите пасиви
 • Дългосрочни пасиви, видове. Отчитане на дългосрочните пасиви
 • Анализ на пасивите:
 • Цел на анализа
 • Капиталова структура на фирмата, финансов левъридж и ликвидност
 • Анализ на дългосрочната задлъжнялост на фирмата (Debt to Total Assets Ratio)
 • Анализ на ликвидността на фирмата: Показател за обща ликвидност (Current Ratio), Показател за бърза ликвидност (Quick/Acid Test Ratio), Показател за разполагаемия паричен поток (Free Cash Flow Ratio)Тема 5 - ОТЧИТАНЕ И АНАЛИЗ НА ПРОДУКЦИЯТА:

 • Класифициране на продукцията
 • Системи за отчитане на продукцията
 • Оценяване на продукцията
 • Анализ и управление на продукцията:
 • Показател за обращаемост на продукцията (Inventory Turnover Ratio)
 • Показател: дни на престой на продукцията (Days in Inventory Ratio)
 • Системи за управление на продукцията – Just-in-Time и Lean системи

 

ПРИВЕЖДАНЕ НА ПРИМЕРИ ПО ТЕМА 5 И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА КАЗУС


Тема 6 - ОТЧИТАНЕ И АНАЛИЗ НА ПАРИТЕ И ВЗЕМАНИЯТА. СИСТЕМИ ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ:

 • Отчитане на парите
 • Отчитане на вземанията
 • Наблюдение и управление на парите. Системи за вътрешен контрол
 • Наблюдение и управление на вземанията – кредитна политика и кредитни стандарти
 • Анализ на парите, вземанията и ликвидността:
 • Показател за паричната наличност (Cash Ratio)
 • Показател за обращаемостта на вземанията (Receivables Turnover Ratio)
 • Показател за събираемостта на вземанията (Average Collection Period Ratio)

 

ПРИВЕЖДАНЕ НА ПРИМЕРИ ПО ТЕМА 6 И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА КАЗУСИ
 

Тема 7 - ОТЧИТАНЕ И АНАЛИЗ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА ФИРМАТА:

 • Природа на корпорацията
 • Дялово финансиране. Права на собствениците. Дивидентни политики
 • Дружествени дялове. Акции – обикновени и привилигировани
 • Отчитане на собствения капитал
 • Анализ на собствения капитал:
 • Цел на анализа
 • Показател за възвръщаемост на собствения капитал (Return on Equity Ratio-ROE)
 • Съотношение на изплатените дивиденти към чистия приход (Payout Ratio)
 • Избор на съотношението между дългово и дялово финансиране

 

ДИСКУСИЯ ПО ТЕМА 7


Тема 8 - ОТЧЕТЪТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ. АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ:

 • Видове приходи. Представяне на приходите
 • Видове разходи
 • Представяне на разходите
 • Анализ на приходите:
 • Източници на приходи
 • Показател за рентабилност на печалбата (Profit Margin Ratio)
 • Системи за управление на приходите
 • Класификация на разходите за целите на управленския анализ и контрол
 • Източници на разходи
 • Системи за управление на разходите
 • Анализ на разходите:

 

ПРИМЕРИ ПО ТЕМА 8 И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА КАЗУСИ

Тема 9 - ОТЧЕТЪТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ:

 • Цели и приложение на информацията от ОПП
 • Класификация на паричните потоци
 • Изготвяне на ОПП. Преки и непреки методи
 • Определяне на паричните потоци от оперативната дейност
 • Определяне на паричните потоци от инвестиционната дейност
 • Определяне на паричните потоци от финансовата дейност
 • Отчитане на значителни непарични финансови и инвестиционни транзакции
 • Анализ на паричните потоци:
 • Съотношение на нетния паричен поток спрямо чистия приход (Cash Flow Yield Ratio)
 • Съотношение на нетния паричен поток спрямо продажбите (Cash Flows to Sales Ratio)
 • Съотношение на нетния паричен поток спрямо активите (Cash Flows to Assets Ratio)
 • Съотношение на разполагаемия паричен поток (Free Cash Flow Ratio)

 

ДИСКУСИЯ ПО ТЕМА 9

Тема 10 - ОТЧИТАНЕ И АНАЛИЗ НА ФИРМЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ:

 • Движещи сили и причини за фирмените инвестиции
 • Инвестиции в дялови инструменти
 • Инвестиции в дългови инструменти
 • Оценяване и отчитане на инвестициите
 • Анализ на инвестициите:
 • Цел на анализа
 • Показател за възвръщаемост на инвестициите (Return on Investment Ratio-ROI)


Тема 11 - ЦЯЛОСТЕН АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ФИРМАТА:

 • Хоризонтален анализ
 • Анализ на тенденциите
 • Вертикален анализ
 • Анализ на финансовите съотношения (Ratio Analysis)
 • Анализ на рентабилността, пазарната стойност и растежа на компанията

 

ДИСКУСИЯ ПО ТЕМА 11

Практически курс:

„СЧЕТОВОДСТВО ЗА НЕСЧЕТОВОДИТЕЛИ”

23 и 24 февруари 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”


Курсът е предназначен за ръководните кадри във фирмитедиректори, управители, мениджъри и собственици.

В този курс ще се запознаете с нормативната уредба на счетоводството в България, ще бъдете въведени и запознати с ролите и функциите Ви като ръководители, свързани с отчетния и счетоводния процес. Ще придобиете знания и разбирания относно финансовите отчети, активите, пасивите, приходите, разходите и документооборота в предприятието.

Курсът по Счетоводство за несчетоводители ще Ви даде една добра основа, на която да стъпите, за да ръководите още по-успешно Вашия бизнес.

 


Прочети

Експертен курс на тема:

"ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО"

16 и 17 февруари 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”


Курсът запознава участниците със същността, целите и методите на финансовото счетоводство. Преподават се ключовите умения в областта на дисциплината, участниците овладяват пълния инструментариум за организиране на финансовата отчетност на фирмата. Представят се функциите на счетоводството като информационна система.

Освен методите и техниките за отчитане на основните счетоводни позиции, на участниците се преподават и ключовите техники за анализ на фирмените финансови показатели. Участниците се научават да съставят най-важните финансови съотношения във фирмата, да ги анализират и предлагат методи за управлението им.


Прочети

Национален Семинар:

„ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2016 Г. ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА 2017 Г.”

30 и 31 януари 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”


На семинара, от представители на данъчната администрация ще бъдат разгледани всички актуални промени в данъчното законодателство за 2017 г., в т.ч. промените в ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗДДС.

Участниците ще бъдат запознати и с най-важните моменти от данъчното облагане и годишното счетоводно приключване на 2016 г. Ще бъдат приведени множество практически казуси от прилагането на ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗДДС през 2016 г. 

Лектори на семинара са: г-жа ЦВЕТАНА ЯНКОВА – държавен експерт в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология”, ЦУ на НАП, г-жа ДАНИЕЛА НОНИНА - експерт в Министерството на финансите, дирекция „Данъчна политика” и г-н ВАЛЕРИ КОЛЧЕВ – данъчен консултант.


Прочети

Национален Семинар:

„ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2016 Г. ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА 2017 Г.”

15 и 16 декември 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”


На семинара, от представители на данъчната администрация ще бъдат разгледани най-важните моменти от данъчното облагане и годишното счетоводно приключване на 2016 г. Ще бъдат приведени множество практически казуси от прилагането на ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗДДС през 2016 г.

Участниците ще бъдат запознати с всички актуални промени в данъчното законодателство за 2017 г. 

Лектори на семинара са: г-жа ЦВЕТАНА ЯНКОВА – държавен експерт в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология”, ЦУ на НАП, г-жа ДАНИЕЛА НОНИНА - експерт в Министерството на финансите, дирекция „Данъчна политика” и г-н ВАЛЕРИ КОЛЧЕВ – данъчен консултант

 


Прочети

Трети Национален Експертен Семинар:

„АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В МСФО – НОВИ СТАНДАРТИ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАЗЯСНЕНИЯ. АКЦЕНТИ, СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ И ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛАГАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ”

15 и 16 септември 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”


На Семинара ще бъдат представени актуалните промени в МСФО за 2016 г., както и новите стандарти, измененията и разясненията към тях, които влизат в сила за периоди след 2016 г.

Ще бъде поставен фокус върху разясняването на практическото приложение на редица Международни счетоводни стандарти, между които: МСС 1, МСС 8, МСС 17, МСС 16, МСС 36, МСС 37 и МСС 38.


Прочети

Експертен курс на тема:

"ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО"

16 и 17 май 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”


Курсът запознава участниците със същността, целите и методите на финансовото счетоводство. Преподават се ключовите умения в областта на дисциплината, участниците овладяват пълния инструментариум за организиране на финансовата отчетност на фирмата. Представят се функциите на счетоводството като информационна система.

Освен методите и техниките за отчитане на основните счетоводни позиции, на участниците се преподават и ключовите техники за анализ на фирмените финансови показатели. Участниците се научават да съставят най-важните финансови съотношения във фирмата, да ги анализират и предлагат методи за управлението им.


Прочети

Втори Национален Експертен Семинар:

„АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В МСФО – НОВИ СТАНДАРТИ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАЗЯСНЕНИЯ. АКЦЕНТИ, СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ И ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛАГАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ”

21 и 22 април 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”


На Семинара ще бъдат представени актуалните промени в МСФО за 2016 г., както и новите стандарти, измененията и разясненията към тях, които влизат в сила за периоди след 2016 г.

Ще бъде поставен фокус върху разясняването на практическото приложение на редица Международни счетоводни стандарти, между които: МСС 1, МСС 8, МСС 17, МСС 16, МСС 36, МСС 37 и МСС 38.


Прочети

Национален Семинар:

„ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2015 Г. НОВИЯТ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО. ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА 2016 Г.”

25 и 26 януари 2016 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”


На семинара, от представители на данъчната администрация ще бъдат разгледани най-важните моменти от данъчното облагане и годишното счетоводно приключване на 2015 г. Ще бъдат приведени множество практически казуси от прилагането на ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗДДС през 2015 г. Участниците ще бъдат запознати с актуалните промени в данъчното законодателство за 2016 г.  

Специално внимание на семинара ще бъде отделено на приетия нов Закон за счетоводството. От страна на председателя на ИДЕС ще бъдат представени съществените моменти в новия закон, отликите с досегашното законодателство и очакваните резултати от практическото приложение на закона


Прочети

Експертен курс на тема:

"ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО"

7 и 8 декември 2015 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”


Курсът запознава участниците със същността, целите и методите на финансовото счетоводство. Преподават се ключовите умения в областта на дисциплината, участниците овладяват пълния инструментариум за организиране на финансовата отчетност на фирмата. Представят се функциите на счетоводството като информационна система.

Освен методите и техниките за отчитане на основните счетоводни позиции, на участниците се преподават и ключовите техники за анализ на фирмените финансови показатели. Участниците се научават да съставят най-важните финансови съотношения във фирмата, да ги анализират и предлагат методи за управлението им.


Прочети

Първи Национален експертен семинар:

25 и 26 юни 2015 г., гр. София, Best Western Premier хотел ТракияСеминарът представлява специализирано обучение, организирано в два отделни модула с еднодневни програми по МСС (МСФО) и СИДДО. В рамките на два дни нашите експертни лектори ще Ви предложат в синтезиран вид най-важното и актуално, което трябва да знаете по прилагането на МСС/МСФО  и СИДДО за 2014 и 2015 г.

Участниците ще бъдат запознати с всички актуални промени в МСФО и ще придобият задълбочено разбиране и умения за практическото прилагане на МСС и изискванията за оповестяване според приложимите стандарти. Ще бъде усвоено знание за правилното третиране на сложната правна рамка по СИДДО и връзката им с българското и чуждестранно законодателство.


Прочети