“ПРАКТИКАТА НА КАПИТАЛОВОТО БЮДЖЕТИРАНЕ. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРОЕКТИ. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ”

 ПРЕДСТАВЯНЕ на КУРСА:

В курса разглеждаме „сърцето” на финансовия мениджмънт – КАПИТАЛОВОТО БЮДЖЕТИРАНЕ – с неговите принципи, процеси, основни методи и техники. Обучението има за цел да предостави основните умения за създаване на корпоративна стойност, ключовите методи за оценка на инвестиционни алтернативи и ефективните техники за вземането на инвестиционни решения и управлението на паричните потоци на инвестициите.

 

В тематиката на семинара са включени следните ключови за всеки един бизнес области:

 - Стойност на парите във времето - бъдеща стойност, настояща стойност, дисконтиране и дисконтови фактори

 - Методите за оценяване на бъдещи парични потоци

 - Цена на фирмения капитал - цена на собствения капитал, цена на заемния капитал, среднопретеглена цена на капитала (WACC)

 - Същност на капиталовото бюджетиранеструктура, процеси, критерият за максимизация на стойността

 - Методите за вземане на инвестиционни решения и паричните потоци на инвестициитеопределянето на релевантните парични потоци, Sunk Costs, Opportunity Costs, Allocated Costs, Side Effects, Net Working Capital, Financing Costs

 - Методите за оценка на инвестиционни предложения и проектиключови методи и техники като, Нетна настояща стойност (NPV), Срок на откупуване (Payback period), Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR), Индекс на рентабилността (Profitability Index)

 - Жизненоважната тема за управлението на риска при вземането на инвестиционни решения – множество техники и инструменти за ефективното управление на риска, фундаменталната „Теория на портфейла”, важното значение на диверсификацията и ефекта от диверсификацията върху риска

 

Значително внимание в курса сме отделили на разглеждането на примери по темите, практическите казуси и дискусиите, като се разглеждат няколко казуса - за стойността на парите във времето и оценяването на бъдещи парични потоци, за оценката на инвестиционни предложения и проекти, за риск и възвръщаемост.

Провеждат се дискусии относно вземането на инвестиционни решения, методите за оценка на риска в процеса на капиталовото бюджетиране, за риска и възвръщаемостта.

 

Тематиката е насочена към собствениците, управителите и мениджърите в търговските дружества, финансовите мениджъри и финансови специалисти, счетоводителите, представителите на банкови и небанкови финансови институции.

Обучението в курса цели да даде възможност за придобиване и усъвършенстване от страна на участниците на фундаментални умения в областта на финансовия мениджмънт – разбиране на цената на парите във времето и оценката на бъдещи парични потоци, определянето на адекватни стойности на дисконтовите фактори, способността за оценка на инвестиционни предложения и проекти и вземане на ефективни инвестиционни решения, познаването и усъвършенстването на уменията за боравене с основните методи на капиталовото бюджетиране -  Нетна настояща стойност, Срок на откупуване, Вътрешна норма на възвръщаемост, Индекс на рентабилността.

Участниците ще открият същността на релеватните за оценяването парични потоци, ще научат как да избягват основните „клопки” при оценката на паричните потоци - водещи до вземането на погрешни и неадекватни инвестиционни решения.

 На участниците ще бъде предадено основно и нужно на всеки един мениджър познание – теорията за риск и възвръщаемост, портфолио мениджмънта и методите за управление на риска в инвестиционния процес - SWOT анализи, Анализите на чувствителността, Сценарийни анализи, Анализи „Дърво на решенията”, Анализа на „Критичната точка”, Методът „Монте Карло”, Управленските и Стратегически опции, Кризисното планиране.

 

Програма-ПРАКТИКАТА на КАПИТАЛОВОТО БЮДЖЕТИРАНЕ

Практически курс на тема:

“ПРАКТИКАТА НА КАПИТАЛОВОТО БЮДЖЕТИРАНЕ. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРОЕКТИ. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ”

15 и 16 май 2017 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”


В обучението отново ще разгледаме „сърцето” на финансовия мениджмънт – КАПИТАЛОВОТО БЮДЖЕТИРАНЕ – с неговите принципи, процеси, основни методи и техники.

Курсът има за цел да предостави основните умения за създаване на корпоративна стойност, ключовите методи за оценка на инвестиционни алтернативи и ефективните техники за вземането на инвестиционни решения и управлението на паричните потоци на инвестициите.


Прочети

Обучителен курс на тема:

“ПРАКТИКАТА НА КАПИТАЛОВОТО БЮДЖЕТИРАНЕ. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРОЕКТИ. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ”

30 и 31 март 2015 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”


В обучението отново ще разгледаме „сърцето” на финансовия мениджмънт – КАПИТАЛОВОТО БЮДЖЕТИРАНЕ – с неговите принципи, процеси, основни методи и техники.

Обучението има за цел да предостави основните умения за създаване на корпоративна стойност, ключовите методи за оценка на инвестиционни алтернативи и ефективните техники за вземането на инвестиционни решения и управлението на паричните потоци на инвестициите.


Прочети

Трети национален семинар:

“ПРАКТИКАТА НА КАПИТАЛОВОТО БЮДЖЕТИРАНЕ. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРОЕКТИ. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ”

19 и 20 януари 2015 г., гр. София, х-л “Бест Уестърн Сити”


На семинара отново ще разгледаме „сърцето” на финансовия мениджмънт – КАПИТАЛОВОТО БЮДЖЕТИРАНЕ – с неговите принципи, процеси, основни методи и техники. 

Семинарът има за цел да предостави основните умения за създаване на корпоративна стойност, ключовите методи за оценка на инвестиционни алтернативи и ефективните техники за вземането на инвестиционни решения и управлението на паричните потоци на инвестициите.


Прочети